BẢNG GIÁ
Danh mục kỷ thuật phân tuyến năm 2018
    Danh mục kỷ thuật phân tuyến năm 2018
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THU PHÍ
    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THU PHÍ ( Ban hành kèm theo công văn Số 2045/SYT-KHTC Ngày 31/07/2017 của Sở Y Tế Khánh Hòa, Nghi quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về bảng giá dich vu khám chưa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chưa bệnh của Nhà nước trên đia bàn Tỉnh Khánh Hòa)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NĂM 2018 (Áp dụng từ 15/07/2018)
    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT 2018
Bảng giá dịch vụ kỷ thuật thực hiện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (Áp dụng từ ngày 25/03/2017)
    Bảng giá dịch vụ kỷ thuật thực hiện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh (Áp dụng từ ngày 25/03/2017)
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh