Báo cáo CTCL
Tổng hợp kiểm tra bệnh viện năm 2019 toàn tỉnh
    Tổng hợp kiểm tra bệnh viện năm 2019 toàn tỉnh
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2019
    Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2019
Báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2019
    Báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2019
Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
    Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm năm 2019
    Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm năm 2019
Quyết định công bố kết quả đánh giá thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
    Quyết định công bố kết quả đánh giá thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
BÁO CÁO Thực hiện chỉ số chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2019
    BÁO CÁO Thực hiện chỉ số chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2019
BÁO CÁO Thực hiện chỉ số chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2019
    BÁO CÁO Thực hiện chỉ số chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2019
BÁO CÁO Thực hiện chỉ số chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh Qúy I năm 2019
    BÁO CÁO Thực hiện chỉ số chất lượng Bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh Qúy I năm 2019
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CLBV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
    BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CLBV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh