CẬP NHẬT TÌNH HÌNH
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-19 Cập nhật lúc 9h00 ngày 05/08/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-19 Cập nhật lúc 9h00 ngày 05/08/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 14h00 ngày 1-6-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 14h00 ngày 1-6-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 6h00 ngày 18-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 6h00 ngày 18-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 08h30 ngày 14-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 08h30 ngày 14-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 15h30 ngày 13-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 15h30 ngày 13-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 6h00 ngày 12-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 6h00 ngày 12-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 07h45 ngày 7-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 07h45 ngày 7-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9h00 ngày 6-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9h00 ngày 6-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 8h00 ngày 5-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 8h00 ngày 5-5-2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN  8h00 ngày 4-5-2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 8h00 ngày 4-5-2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh