CẬP NHẬT TÌNH HÌNH
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN  16 Giờ 00, ngày 20/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 16 Giờ 00, ngày 20/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN  11 Giờ 00, ngày 19/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 11 Giờ 00, ngày 19/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 22 Giờ 00, ngày 18/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 22 Giờ 00, ngày 18/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 18/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 18/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 16 Giờ 00, ngày 17/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 16 Giờ 00, ngày 17/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 17/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 17/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 16/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 16/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 16/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 16/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 16 Giờ 00, ngày 15/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 16 Giờ 00, ngày 15/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 15/02/2020
    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-2019 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 15/02/2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh