PHỔ BIẾN GDPL
LICH CONG TAC TUAN 20.7 DEN 26.7
    LICH CONG TAC TUAN 20.7 DEN 26.7
BO LUAT LAO DONG
    LUAT SO 45/2012/QH14
LICH CONG TAC TUAN 13.7 DEN 19.7
    LICH CONG TAC TUAN TU 13.7 DEN 19.7
LICH CONG TÁC TUAN
    LICH CONG TAC TUAN TU 29.6 DEN 05.7
NGAY GIA DINH VIET NAM
    BAI TUYEN TRUYEN NGAY GIA DINH VIET NAM 28.6
LICH CONG TAC TUAN TƯ NGAY 22.6 DEN 28.6
    LICH CONG TAC TUAN TƯ NGAY 22.6 DEN 28.6
nghi dinh 15/2018/ND-CP
    NGHI DINH 15/2018/ND-CP NGAY 02/02/2019 CUA CP QUY DINH CHI TIET THI HANH 1 SO DIEU CUA LUAT ATTP
NGHI DINH 115/2018/ND-CP
    NGHI DINH 115/2018/ND-CP NGAY 04/9/2018 CUA CP QUY DINH XU LY VI PHAM ATTP
NGHI DINH 118.ND-CP
    ND 118/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CUA CP QUY DINH VE CONG TAC KET HOP QUAN DAN Y
LICH CONG TAC TUAN TU 01.6 DEN 07.6
    LICH CONG TAC TUAN TU 01.6 DEN 07.6
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh