PHỔ BIẾN GDPL
Phối hợp tuyên truyền về bển, đảo VN
    Phối hợp tuyên truyền về bển, đảo VN
Tuyên truyền công tác đảm bảo ATGT năm 2020
    uyên truyền công tác đảm bảo ATGT năm 2020
luat so 53/2019/QH14
    luat so 53/2019/QH14
LICH CONG TAC TUAN TU 28.9 DEN 04.10
    LICH CONG TAC TUAN TU 28.9 DEN 04.10
LUAT SO 52/2019/QH14
    Luat sua doi bo sung 01 so dieu cua luat can bo, cong chuc va luat vien chuc
LICH CONG TAC TUAN 20.7 DEN 26.7
    LICH CONG TAC TUAN 20.7 DEN 26.7
BO LUAT LAO DONG
    LUAT SO 45/2012/QH14
LICH CONG TAC TUAN 13.7 DEN 19.7
    LICH CONG TAC TUAN TU 13.7 DEN 19.7
LICH CONG TÁC TUAN
    LICH CONG TAC TUAN TU 29.6 DEN 05.7
NGAY GIA DINH VIET NAM
    BAI TUYEN TRUYEN NGAY GIA DINH VIET NAM 28.6
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh