SỰ CỐ Y KHOA

Nhấn vào hình mẫu để vào báo cáo sự cố y khoa

                    

 

BÁO CÁO SỰ CỐ TRỰC TIẾP

 

CẢI TIẾN C. LƯỢNG
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh